Purpose Leiderschap??

‘De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je erachter komt waarom.’ Mark Twain 

Uitgangspunt van de uitspraak is dat we allen een levensopdracht hebben, al blijft die ons soms lang verborgen.

De werkplek kan hier wellicht uitkomst bieden, en het begrip purpose leiderschap lijkt daarop in te spelen. 

Niet voor niets. Als we ons werk als zinvol ervaren, werken we niet alleen met meer toewijding en efficiënter, het blijkt ook beter voor ons welzijn.

Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met purpose leiderschap? Gaat het hier niet om een pleonasme, zoals bij de ronde bal? Ligt purpose niet al geborgen in het begrip van leiderschap, zoals bij de bal, die per definitie rond is?

De woordenboek vertaling ‘doel’ dekt de lading van purpose zeker niet. Purpose verwijst veelmeer naar ‘opdracht’ of ‘roeping’, een interne drive, nauw verbonden met de eigen identiteit en essentie.

Over het algemeen hebben we een duidelijk beeld van leiderschap. ‘Moderne’ leiders stimuleren en inspireren vanuit hun interne overtuiging. 30 jaar ‘onderzoek’ onder mijn deelnemers levert vaak verglijkbare namen op, zoals Dr. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en, meer recent, Desmond Tutu. Mensen met een duidelijk opdracht.

Dat de zeggingskracht van ‘leiderschap’ zonder het bijvoeglijk naamwoord ‘purpose’ geërodeerd is, houdt ongetwijfeld verband met de spanning waarin leiders van moderne organisaties terecht komen. Veelal heeft het bestaansrecht (of purpose) van de organisatie plaatsgemaakt voor overlevingsdrang en winstbejag.

Het vraagt moed van de leider om in deze context vanuit de persoonlijke roeping te werken. De kans is groot dat deze botst met de overlevingsdrang van de organisatie. Immers, luisteren naar de eigen roeping betekent aan de orde te stellen wat nodig is.

Wat nodig is wordt krachtig duidelijk in ‘The Good Ancestor, How to Think Long Term in a Short-Term World’ van Roman Krznaric (2020).

Volgens hem hebben wij – de rijke landen – de toekomst gekoloniseerd door haar te behandelen als een verre buitenpost waar we onze ecologische en technologische risico’s kunnen dumpen. Toekomstige generaties zijn van nature machteloos, ze hebben niets te zeggen over wat ze van ons erven. Onze nalatenschap is hun vertrekpunt, net als we moesten voortbouwen op de nalatenschap van onze voorouders, de constructieve, zoals landbouwkundige en medische ontdekkingen, en de destructieve, zoals kolonisatie en slavernij. Kort samengevat is het advies van Krznaric om na te denken over de gevolgen die ons handelen heeft voor toekomstige generaties. Aandeelhouderswaarde en kortetermijndenken moeten worden afgeschaft en vervangen door zeven generaties vooruit te denken.

Dat is pas Purpose!!

In plaats van een bijvoeglijk naamwoord vraagt leiderschap om verantwoordelijkheid. Werkelijke leiders stellen zich aansprakelijk voor de toekomstige impact van de eigen acties, die van het team en/of de eigen organisatie!

Dit hervonden leiderschap vraagt dus om de moed het anders te doen. In plaats van een doel te stellen en te plannen vanuit het heden naar de toekomst, vraagt het om achteruit te plannen, van de toekomst naar het heden…

Het klinkt in de eerste plaats misschien wat raar, maar vreemd is het plannen vanuit de toekomst ons niet. We doen het enkele keren per week. B.v. voor een vergadering om 8:00 de volgende ochtend, gaan we bij het zetten van de wekker terugrekenen naar hoe laat we moeten opstaan. We plannen achteruit: reistijd, de tijd voor de acties nodig voor vertrek uit huis (douche, kleden, ontbijt, etc)…

Laten we leiderschap dus herwaarderen door ons impactvolle vragen te stellen, vragen als: ‘Hoe wil ik (of wij, als team of bedrijf) herinnerd worden door toekomstige generaties? Hoe willen we dat ze onze nalatenschap beoordelen?’ ‘Vanuit welke waarden willen we handelen?’

Wil je hierover doordenken? Neem dan contact op via Info@poweredbymeaning.eu.

Picture: Kristopher Roller 

Teams zijn het antwoord op de complexe vragen van onze tijd.

Echter, teamwork in zichzelf is ook al complex…

In een concurrerende wereld is er competitie tussen en binnen teams. 

‘Niets mis mee’, zou je kunnen denken. Competitie is immers een belangrijke motor voor succes!

Dat is waar. Zolang de gemeenschappelijke focus maar blijft liggen op de teamprestatie!

Competitie ontaardt echter vaak in een interne elleboogwedstrijd waarbij de leden elkaar de loef afsteken en meer gericht zijn op hun eigen succes dan op dat van het team. Het “wij”-bewustzijn van complementariteit en wederzijdse aandacht en respect gaan verloren.

Hier is het perspectief van gedeelde waarden en doelstellingen verdwenen en zijn aandacht en energie verschoven van een externe naar een interne gerichtheid. De aandacht voor gemeenschappelijke resultaten is verloren gegaan en competitie is contraproductief geworden!

Hoe anders zou een team functioneren als de interne dynamiek de principes van improvisatietheater zou volgen: 

– Kies een positie naast, in plaats van tegenover de ander. Zeg “Ja, en… (in plaats van “Nee, maar…”).

– We lossen het probleem samen op!

– We laten elkaar schitteren!

– Fouten maken hoort bij het spel. We zijn er samen verantwoordelijk voor. 

Voorwaarde hiervoor is dat leden vanuit eenzelfde insteek in het team staan, dat er sprake is van een gedeelde en geleefde raison d’être, het waarom en waartoe van het bestaan. Met andere woorden, als de leden geloven in hun gemeenschappelijke identiteit en betekenis. 

Wanneer het team vanuit deze samenbindende waarden opereert komen individuele competenties en invalshoeken tot inzet en werkt de resultaatgerichte focus als accelerator voor groei van de individuele leden en het team als geheel.

Neem contact met ons op als u het potentieel van uw team beter wilt benutten.

Je mentale booster

Ook al hebben we ook deze golf aan zien komen, moeten we weer zoeken na de zonnige momenten in deze donkere dagen.

Op onszelf teruggeworpen liggen we vaak overhoop met onszelf en onze patronen. Zijn we boos en teleurgesteld in onszelf en de wereld.

Soms slaat het onverwacht toe. Een plotseling afscheid, een onverwacht ontslag, een onverhoedse ziekte, een zoveelste golf… 

Soms ontstaat het sluipenderwijs. Met een oplopend aantal conflicten, een gevoel van isolatie, de gewaarwording van een burn-out of juist bore-out…

Hoe dan ook, het verleden, en verwachtingen en verplichtingen voelen steeds meer als een gevangenis. 

Je realiseert je dat je zo niet langer door kunt of wilt. Ineens werkt het niet meer voor je … leven lijkt steeds meer op overleven.

Wellicht tijd om jezelf opnieuw uit te vinden. Tijd voor je mentale booster! 

Met wat afstand van jezelf en je situatie kijk je vanuit een ander perspectief naar de wereld en komt deze er anders uit te zien.

En hoe je naar buiten kijkt heeft zijn weerslag op hoe je naar binnen kijkt en jezelf ziet.

Een herijking van je waarneming en waardering van je situatie maakt je een ander mens. 

Laten we inzetten op een nieuw begin, een waarbij het verleden niet remt, maar juist accelereert.

Wil je met nieuwe energie je eigen weg te kiezen! Als existentieel coach en logotherapeut begeleid ik je op je weg.

Onze rollen spelen

Eenieder van ons werd ‘in deze wereld geworpen’. 

Niemand heeft zeggenschap gehad over de locatie en het tijdstip van zijn geboorte, noch over de etnische en sociaal-culturele achtergrond van zijn ouders. We zullen het ermee moeten doen en er het beste van moeten maken….

Desondanks hebben we allen het vermogen om afstand te nemen van onszelf, en ons bewustzijn te ontwikkelen over onze identiteiten en de bijbehorende rollen en (on)mogelijkheden. 

Al is zelfdistantie op grond van onze individuele uitgangspunten voor de een zeker moeilijker dan voor de ander.

Kierkegaard zegt dat het leven voorwaarts geleefd maar achterwaarts begrepen wordt. Dat klopt natuurlijk wel, maar betekent nog niet dat het leven pure improvisatie is. 

Vaak stellen we doelen om richting te geven aan ons leven en de verschillende rollen die we daarin (willen) vervullen. Levenservaring leert echter dat er een moment komt dat we ons rekenschap geven van onze rolinvulling, deze gaan evalueren, en ons gaan afvragen of de optelsom van onze doelen geleid heeft tot de rol die we hebben willen spelen.

Als ouders zien we uiteindelijk wat van onze kinderen geworden is en welke band ze met elkaar hebben; als immigrant beschouwt men zijn integratieproces; als volwassene kijkt men terug op de eigen studenttijd; de gepensioneerde evalueert zijn rol als collega of leidinggevende.

Vanuit het bovenstaande richt de Logotherapie & Existentiële Analyse van Victor Frankl zich op waarden, in plaats van doelen. Dit vanuit het uitgangspunt dat wezenlijke doelen hun oorsprong vinden in onze (vaak onbewuste) waarden.

Een nieuwe Porsche (…) heeft nog nooit bijgedragen aan een betekenisvol leven

De wens naar een gelukkig en betekenisvol leven impliceert het gevaar dat we betekenis zoeken in het gelukkig zijn.

Huh?

Wat is dan het verschil tussen geluk en betekenis?

Dat geluk niet te kopen is mag een open deur zijn, desondanks zijn veel aankopen geïnspireerd door de wens om ons even gelukkig te kunnen voelen. De mooie jurk, het stoere horloge, het ijsje …. vul maar in.

In een tijd waarin eenieder de smid van het eigen geluk is, en de eigen glans voortdurend via de sociale media etaleert, zien we ons al gauw gevangen in de ratrace van ‘wie is hier het gelukkigst?’. 

Hoe graag we ook willen; geluk laat zich niet plannen. Het is veelmeer een bijproduct van de momenten waarin we werkelijk in iets opgaan.

Te veel wensen belemmert ons te vinden wat we werkelijk nodig hebben.

Waar geluk eerder op zichzelf gericht is, op ontvangen en hebben, is betekenis gericht op geven, op de relatie met iets, met anderen en de ander. 

Betekenis ontstaat dus niet als we krijgen wat we willen, maar als we onze waarden leven en op grond daarvan relevante doelen realiseren. Betekenis ontstaat niet in ons maar tussen ons en iets of iemand anders.

Victor Frankl, ziet betekenis als iets objectiefs. Betekenis ontstaat als we op grond van onze waarden een verandering in de wereld zetten. Hoe klein of groot deze ook mag zijn.

Vanuit de Logotherapie & Existentiële Analyse gaan we aan de slag met jouw waarden om vanuit je werkelijke zijn te functioneren, en dat te kunnen doen waarvan je uiteindelijk gelukkig wordt.