Purpose Leiderschap??

‘De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je erachter komt waarom.’ Mark Twain 

Uitgangspunt van de uitspraak is dat we allen een levensopdracht hebben, al blijft die ons soms lang verborgen.

De werkplek kan hier wellicht uitkomst bieden, en het begrip purpose leiderschap lijkt daarop in te spelen. 

Niet voor niets. Als we ons werk als zinvol ervaren, werken we niet alleen met meer toewijding en efficiënter, het blijkt ook beter voor ons welzijn.

Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met purpose leiderschap? Gaat het hier niet om een pleonasme, zoals bij de ronde bal? Ligt purpose niet al geborgen in het begrip van leiderschap, zoals bij de bal, die per definitie rond is?

De woordenboek vertaling ‘doel’ dekt de lading van purpose zeker niet. Purpose verwijst veelmeer naar ‘opdracht’ of ‘roeping’, een interne drive, nauw verbonden met de eigen identiteit en essentie.

Over het algemeen hebben we een duidelijk beeld van leiderschap. ‘Moderne’ leiders stimuleren en inspireren vanuit hun interne overtuiging. 30 jaar ‘onderzoek’ onder mijn deelnemers levert vaak verglijkbare namen op, zoals Dr. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en, meer recent, Desmond Tutu. Mensen met een duidelijk opdracht.

Dat de zeggingskracht van ‘leiderschap’ zonder het bijvoeglijk naamwoord ‘purpose’ geërodeerd is, houdt ongetwijfeld verband met de spanning waarin leiders van moderne organisaties terecht komen. Veelal heeft het bestaansrecht (of purpose) van de organisatie plaatsgemaakt voor overlevingsdrang en winstbejag.

Het vraagt moed van de leider om in deze context vanuit de persoonlijke roeping te werken. De kans is groot dat deze botst met de overlevingsdrang van de organisatie. Immers, luisteren naar de eigen roeping betekent aan de orde te stellen wat nodig is.

Wat nodig is wordt krachtig duidelijk in ‘The Good Ancestor, How to Think Long Term in a Short-Term World’ van Roman Krznaric (2020).

Volgens hem hebben wij – de rijke landen – de toekomst gekoloniseerd door haar te behandelen als een verre buitenpost waar we onze ecologische en technologische risico’s kunnen dumpen. Toekomstige generaties zijn van nature machteloos, ze hebben niets te zeggen over wat ze van ons erven. Onze nalatenschap is hun vertrekpunt, net als we moesten voortbouwen op de nalatenschap van onze voorouders, de constructieve, zoals landbouwkundige en medische ontdekkingen, en de destructieve, zoals kolonisatie en slavernij. Kort samengevat is het advies van Krznaric om na te denken over de gevolgen die ons handelen heeft voor toekomstige generaties. Aandeelhouderswaarde en kortetermijndenken moeten worden afgeschaft en vervangen door zeven generaties vooruit te denken.

Dat is pas Purpose!!

In plaats van een bijvoeglijk naamwoord vraagt leiderschap om verantwoordelijkheid. Werkelijke leiders stellen zich aansprakelijk voor de toekomstige impact van de eigen acties, die van het team en/of de eigen organisatie!

Dit hervonden leiderschap vraagt dus om de moed het anders te doen. In plaats van een doel te stellen en te plannen vanuit het heden naar de toekomst, vraagt het om achteruit te plannen, van de toekomst naar het heden…

Het klinkt in de eerste plaats misschien wat raar, maar vreemd is het plannen vanuit de toekomst ons niet. We doen het enkele keren per week. B.v. voor een vergadering om 8:00 de volgende ochtend, gaan we bij het zetten van de wekker terugrekenen naar hoe laat we moeten opstaan. We plannen achteruit: reistijd, de tijd voor de acties nodig voor vertrek uit huis (douche, kleden, ontbijt, etc)…

Laten we leiderschap dus herwaarderen door ons impactvolle vragen te stellen, vragen als: ‘Hoe wil ik (of wij, als team of bedrijf) herinnerd worden door toekomstige generaties? Hoe willen we dat ze onze nalatenschap beoordelen?’ ‘Vanuit welke waarden willen we handelen?’

Wil je hierover doordenken? Neem dan contact op via Info@poweredbymeaning.eu.

Picture: Kristopher Roller 

Teams zijn het antwoord op de complexe vragen van onze tijd.

Echter, teamwork in zichzelf is ook al complex…

In een concurrerende wereld is er competitie tussen en binnen teams. 

‘Niets mis mee’, zou je kunnen denken. Competitie is immers een belangrijke motor voor succes!

Dat is waar. Zolang de gemeenschappelijke focus maar blijft liggen op de teamprestatie!

Competitie ontaardt echter vaak in een interne elleboogwedstrijd waarbij de leden elkaar de loef afsteken en meer gericht zijn op hun eigen succes dan op dat van het team. Het “wij”-bewustzijn van complementariteit en wederzijdse aandacht en respect gaan verloren.

Hier is het perspectief van gedeelde waarden en doelstellingen verdwenen en zijn aandacht en energie verschoven van een externe naar een interne gerichtheid. De aandacht voor gemeenschappelijke resultaten is verloren gegaan en competitie is contraproductief geworden!

Hoe anders zou een team functioneren als de interne dynamiek de principes van improvisatietheater zou volgen: 

– Kies een positie naast, in plaats van tegenover de ander. Zeg “Ja, en… (in plaats van “Nee, maar…”).

– We lossen het probleem samen op!

– We laten elkaar schitteren!

– Fouten maken hoort bij het spel. We zijn er samen verantwoordelijk voor. 

Voorwaarde hiervoor is dat leden vanuit eenzelfde insteek in het team staan, dat er sprake is van een gedeelde en geleefde raison d’être, het waarom en waartoe van het bestaan. Met andere woorden, als de leden geloven in hun gemeenschappelijke identiteit en betekenis. 

Wanneer het team vanuit deze samenbindende waarden opereert komen individuele competenties en invalshoeken tot inzet en werkt de resultaatgerichte focus als accelerator voor groei van de individuele leden en het team als geheel.

Neem contact met ons op als u het potentieel van uw team beter wilt benutten.